POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Postanowienia wstępne.

1. Właścicielem Portalu Internetowego autoszkolapremium.pl jest Halina Holz "Tomasz Holz Auto Szkoła Premium", z siedzibą w Pabianicach przy ul. Grobelnej 8 lok. 1121, wpisany do rejestru przedsiębiorców  CEDIG, pod numerem NIP: 727-127-09-79 i prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu."
2. Regulamin Portalu autoszkolapremium.pl określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług realizowanych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej pod adresem https://autoszkolapremium.pl/.
3. Regulamin portalu internetowego autoszkolapremium.pl jest regulaminem, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
4. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z portalu autoszkolapremium.pl. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego autoszkolapremium.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

§2. Definicje

1. Regulamin określa zasady szkolenia obowiązujące w OŚRODKU SZKOLENIA KIEROWCÓW "AUTOSZKOŁA PREMIUM"
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a. Organizatorze – oznacza to Ośrodek Szkolenia Kierowców "AUTOSZKOŁA PREMIUM", który na podstawie zaświadczenia nr .03721061, prowadzi ośrodek szkolenia kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje dla kierowców zawodowych
b. Regulaminie – regulamin dla uczestników kursu na prawo jazdy Ośrodka Szkolenia Kierowców "AUTOSZKOŁA PREMIUM" z dnia 1 Października 2017.
c. Szkoleniu - oznacza szkolenie podstawowe dla kandydatów na kierowców, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).

  1. Szkolenie uzupełniające – o zakresie decyduje osoba, która już ma przeprowadzone szkolenie podstawowe.
  2. Szkolenie okresowe
  3. Kwalifikacja wstępna
  4. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona
  5. Kwalifikacja uzupełniająca

d. Uczestniku – oznacza to osobę, która podjęła Szkolenie, zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

§3 Obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się do profesjonalnego przeprowadzenia Szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 13 lipca 2012r. (Dz. U. Poz. 1019 z dnia 14 września 2013 r.).
2. W ramach Szkolenia Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w ilości przewidzianej w prawie a także materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Szkolenia.
3. W ramach Szkolenia uzupełniającego Organizator zapewnia Uczestnikowi zajęcia praktyczne i teoretyczne w takiej ilości w jakiej opłacił uczestnik szkolenia.
4. Organizator zapewnia wykwalifikowaną i kompetentna kadrę instruktorów, posiadających uprawnienia do Szkolenia.
5. Po zakończeniu Szkolenia, uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminów wewnętrznych oraz uregulowaniu wszystkich płatności, organizator szkolenia uzupełnia jego profil kandydata na kierowcę.

§4 Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik przed rozpoczęciem Szkolenia informuje ośrodek szkolenia kierowców o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę – tzw. PKK, umieszczonym w systemie teleinformatycznym.
2. Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pogłębiania wiedzy teoretycznej i sumiennego przykładania się do zajęć.
3. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich postanowień Regulaminu do czasu ukończenia Szkolenia, a w szczególności jego części dotyczącej zasad bezpieczeństwa i dyscypliny Szkolenia pod rygorem przerwania Szkolenia.
4. Uczestnik obowiązany jest zawsze posiadać przy sobie dokument tożsamości w momencie uczestniczenia w Szkoleniu w części praktycznej.

§5 Opłaty

1. Opłaty za poszczególne Szkolenia określone są w cenniku na stronie internetowej autoszkolapremium.pl/cennik.html.
2. Opłatę można wnieść:
- gotówką w biurze Organizatora
- online na stronie autoszkolapremium.pl/sklep/ za pośrednictwem płatności internetowych
- przelewem na konto bankowe Organizatora dostępne w biurze lub na stronie internetowej autoszkolapremium.pl
Za cenę szkolenia uważa się cenę obowiązującą w dniu rozpoczęcia szkolenia, wpisaną do umowy, z uwzględnieniem obowiązujących wówczas promocji, co Uczestnik akceptuje i potwierdza własnoręcznym podpisem pod umową.
4. W cenie kursu zawarta jest opłata manipulacyjna w wysokości 300 pln, która nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkolenia.
5. Nie wniesienie w całości opłaty za szkolenie w wymaganym terminie uprawnia Organizatora do podjęcia decyzji o przerwaniu Szkolenia – decyzję taką podejmuje Kierownik OSK.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania zaświadczenia i nie uzupełnienia profilu kandydata na kierowcę do chwili uiszczenia całej opłaty za Szkolenie.§6 Dyscyplina Szkolenia1. O dopuszczeniu Uczestnika do Egzaminu Wewnętrznego decyduje instruktor szkolący.
2. Po pozytywnym zaliczeniu Egzaminu Wewnętrznego, Uczestnik uznany jest za osobę przygotowaną do Egzaminu Państwowego.
3. Każda godzina odbytych zajęć zostaje wpisana do karty przeprowadzonych zajęć i potwierdzona podpisem instruktora i Uczestnika.
4. Uczestnik ma prawo, w dowolnym momencie Szkolenia, po uzgodnieniu z Organizatorem, zmienić swojego instruktora.
6. Uczestnik ma obowiązek powiadamiania z przynajmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z zaplanowanych zajęć praktycznych. W przypadku niedotrzymania powyższego obowiązku, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia, za każdą opuszczoną i nie zgłoszoną godzinę zajęć praktycznych 21 zł opłaty.

§6 Postępowanie reklamacyjne

Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu Autoszkoły.
Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie autoszkolapremium.pl w zakładce Kontakt lub w formie pisemnej na adres Szkoły Kierowców. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Nabywca może zgłosić reklamację, powołując się na zakres udzielonej gwarancji.

§7 Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie, gwarancja

Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Do zachowania terminu odstąpienia wystarcza wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej.
W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot zapłaty powinien nastąpić nie później niż w terminie czternastu dni.
W przypadku dokonanej przez Nabywcę przedpłaty Sprzedawca zobowiązany jest do zwrotu ceny wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania przedpłaty.
Jeżeli czas trwania Umowy o świadczenie usług nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony uzgodniły krótszy termin wypowiedzenia.

§8 Przerwanie Szkolenia

1. Uczestnik może przerwać Szkolenie w dowolnym momencie.
2. Wniesiona opłata zostanie zwrócona proporcjonalnie do zakresu, w jakim Uczestnik brał udział w Szkoleniu.
3. Zwrot wniesionej opłaty może być dokonany wyłącznie po okazaniu oryginału dowodu wpłaty-paragonu fiskalnego lub rachunku (Rozp. Min. Finansów z dn.14 marca 2013)
4. Jeżeli Uczestnik zaprzestał uczestnictwa w zajęciach i nie kontaktuje się z biurem Organizatora, to zgodnie z §16 ust.2 Rozporządzenia o szkoleniu po upływie 24 m-cy od dnia ostatnich zajęć Kierownik OSK odsyła jego profil kandydata na kierowcę do właściwego Starostwa a Szkolenie to uznaje się za przerwane.

§9 Przepisy porządkowe

1. Korzystanie z pomocy naukowych Organizatora takich jak: stanowiska komputerowe, sala wykładowa i pojazdy nauki jazdy dozwolone jest wyłącznie pod nadzorem pracowników Organizatora, wykładowcy lub instruktora.
2. Palenie tytoniu na sali wykładowej lub w pojazdach szkoleniowych jest surowo zabronione.
3. Spożywanie alkoholu na terenie Ośrodka lub w pojazdach szkoleniowych zabronione jest pod rygorem natychmiastowego usunięcia ze Szkolenia.
5. Po stwierdzeniu, że Uczestnik jest w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka podlega on natychmiastowemu usunięciu ze Szkolenia.
6. Bez zgody instruktora zabrania się Uczestnikom wsiadania do pojazdów szkoleniowych, uruchamiania lub jazdy.
7. Nie zastosowanie się do tej części Regulaminu spowoduje pokrycie przez sprawcę strat materialnych powstałych w przypadku uszkodzenia sprzętu i pełną odpowiedzialność za poniesione szkody.
8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wydanych przez Organizatora zarządzeń, a ewentualne skargi, uwagi i zażalenia zależy zgłaszać do Kierownika OSK Auto Szkoła Premium - Tomasza Holza.

§10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora i został umieszczony do powszechnego wglądu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej autoszkolapremium.pl
2. Uczestnik składając swój podpis na umowie kursu potwierdza, że zapoznał się zał. nr 1 do tej umowy - Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, wyraża zgodę na warunki Szkolenia oraz zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku na potrzeby działalności zawodowej Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W zakresie nieregulowanym przez Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Łódź, dnia 1 października 2017 roku

Zatwierdził:
Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców "AUTOSZKOŁA PREMIUM"
Tomasz Holz